Definisi

Bimbingan

Satu proses pendidikan yang berterusan , tersusun dan bersistematik yang boleh membantu individu mengembangkan kemampuan agar memperolehi kesejahteraan dalam hidupnya dan dapat menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat agar menjadi insan kamil.

Kaunseling

Satu proses perhubungan profesional yang sistematik antara kaunselor dan klien. Kaunselor bertindak membimbing klien supaya lebih memahami dirinya, kebolehannya, kemampuannya dan keupayaannya. Prosesnya akan tamat dalam satu jangka masa tertentu bergantung kepada keupayaan klien sedar dan memahami realiti hidupnya. Segala keputusan dan pilihan klien buat adalah dari klien itu sendiri setelah diyakinkan oleh kaunselor dalam proses bimbingannya.

%d bloggers like this: